Prashanth Mahendra-Rajah

Portrait
Prashanth Mahendra-Rajah, Chief Financial Officer
https://www.uber.com/en-CA/newsroom/leadership/prashanth-mahendra-rajah/